strona.worki.pl

Firma K&M Grupa sp. z o.o. z Gruszczyna, koło Poznania, jest producentem papierowych
i syntetycznych worków do odkurzaczy domowych i przemysłowych.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać: unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako "RODO"),
a także polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

K&M GRUPA sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (62-006), ul. Zielińska 9, jako Administrator Danych Osobowych zapewnia, że odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Celem dostosowania naszej firmy do wymogów nowych przepisów prawa wprowadziliśmy zmiany w zakresie obowiązującej u nas Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przeprowadziliśmy audyt naszych zasobów oraz procesów przetwarzania i sposobów ochrony danych osobowych, a także dokonaliśmy analizy ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych. Ulepszyliśmy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne. Wprowadziliśmy obowiązek przeprowadzania wewnętrznych audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych wdrożonymi w K&M GRUPA sp. z o.o.

W efekcie K&M GRUPA sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie  bezpieczeństwo, integralność i poufność, w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie, uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, z dbałością o prawidłowość tych danych, w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej i nie dłużej, niż potrzeba.

K&M GRUPA sp. z o.o.:

  • Przetwarza dane osobowe w związku ze sprzedażą towarów i na potrzeby kontaktów handlowych realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem pracowników oraz realizacją umów z podmiotami współpracującymi. K&M GRUPA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę w określonym celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na K&M GRUPA sp. z o.o. jako Administratorze (art. 6 ust. 1 a), b) i c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych może również mieć miejsce wówczas, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez K&M GRUPA sp. z o.o., z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów K&M GRUPA sp. z o.o. mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 f) RODO). K&M GRUPA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym ze względu na podstawę prawną i cel przetwarzania.
  • Realizuje ustawowe prawa osób, których dane dotyczą w zakresie prawa do uzyskania informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z K&M GRUPA sp. z o.o. pod adresem e-mail: kim@worki.pl
  • Przetwarzane dane osobowe uzyskuje głównie od osób, których te dane dotyczą (klientów, kontrahentów, dostawców, pracowników, kandydatów do pracy). W szczególnych przypadkach źródłem przetwarzanych przez K&M GRUPA sp. z o.o. danych osobowych są osoby trzecie, czy też rejestry (jawne bądź o ograniczonym dostępie). Pozyskane dane osobowe przekazuje wyłącznie pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom wspierającym K&M GRUPA sp. z o.o. w realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnień lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie podmiotom, które zapewniają gwarancje posiadania lub wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  • Przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1, a więc: w zakresie realizacji zawartej z K&M GRUPA sp. z o.o. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych obciążających K&M GRUPA sp. z o.o. – do czasu wypełnienia tych obowiązków; w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – do czasu usunięcia danych, w oparciu o zgłoszone przez tę osobę żądanie; w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów K&M GRUPA sp. z o.o. – do czasu wypełnienia tych interesów bądź do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.


W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kim@worki.pl
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez K&M GRUPA sp. z o.o.  narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do góry strony
Statystyki

Aktualności

-

Zapraszamy do Biedronki!
Już od 4 Maja w sklepach sieci Biedronka na terenie całego kraju
będą dostępne w promocyjnej cenie maty izolacyjne pod pralkę.

Promocja